2012-03-30
Pranešimas apie Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-81 „Dėl Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo išdalijant teisę vykdyti programas sąlygų aprašo“ nutarta skelbti Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo išdalijant teisę vykdyti programas, prijungiant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas prie Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir vidurinio ugdymo programą prie Druskininkų „Ryto“ gimnazijos sąlygų aprašą.


 

Reorganizuojama įstaiga - Druskininkų sanatorinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Kurorto g. 5 A, 66126 Druskininkų, juridinio asmens kodas – 300520623, Juridinių asmenų registre įregistruota 2006 m. sausio 1 d.

                      Reorganizavime dalyvaujančios įstaigos – Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė - Ateities/Liškiavos g. 11/33, LT- 66312 Druskininkai, juridinio asmens kodas – 195328165, Juridinių asmenų registre įregistruota 1999 m. rugsėjo  1 d., Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Klonio g. 2, LT-66102 Druskininkai, juridinio asmens kodas – 195328350, Juridinių asmenų registre, įregistruota 2001 m. rugsėjo 1 d.

Druskininkų sanatorinė mokykla reorganizuojama išdalijant teisę vykdyti programas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 6 dalimi, 2.99 straipsnio 1,2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos  Respublikos  švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 14, 21, 23.4.1.,24.2.2.4. punktais, Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-40 „Dėl Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano“ ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. vasario 24 d. raštą Nr. SR-1037 „Dėl Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo“.

Reorganizavimo tikslas- optimizuoti savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, sumažinti mokyklos valdymo ir aplinkos lėšų poreikį, efektyviau organizuoti ugdymo procesą.

Reorganizavimo būdas - Druskininkų sanatorinė mokykla reorganizuojama išdalijant teisę vykdyti programas, prijungiant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas prie Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir vidurinio ugdymo programą prie Druskininkų „Ryto“ gimnazijos.

Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimas išdalijant teisę vykdyti programas vyks iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo išdalijant teisę vykdyti programas, prijungiant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas prie Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir vidurinio ugdymo programą prie Druskininkų „Ryto“ gimnazijos sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiklą tęsiančių „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos nuostatų projektais bei kitais dokumentais, kurie skelbiami „Saulės“ pagrindinės mokyklos interneto svetainėje www.saulesmokykla.lt , „Ryto“ gimnazijos interneto svetainėje http://rytasdru.w3.lt  

 

 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė                                                                Ramutė Siliūnienė


Sprendimas dėl Druskininkų sanatorinės mokyklos reorganizavimo išdalijant teisę vykdyti programas sąlygų aprašo