fbpx

Druskininkų savivaldybės svetainę rasite čia

A A
A A

Verslo informacija

Verslo informacija

Kaip pradėti verslą ? 

Smulkus ir vidutinis verslas ir parama verslui 

Įmonės registracija ir pertvarkymas

Darbo santykiai

Teisės aktai

Bendrieji teisės aktai

Darbo santykius reglamentuojantys

Profesinių pensijų kaupimo įstatymas
(2006-07-04 LR Seimas Nr. X-745)

Valstybinių pensijų įstatymas
(2004-05-18 LR Seimas Nr. I-730)

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas
(2004-05-11 LR Seimas Nr. I-549)

Invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Užsieniečių teisinės padėties įstatymas
(2004-04-29 LR Seimas Nr. IX-2206)

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas
(2004-01-27 LR Seimas Nr. IX-110)

Valstybinių šalpos išmokų įstatymas
(2004-01-20 LR Seimas Nr. I-675)

Nedarbo socialinio draudimo įstatymas
(2003-12-16 LR Seimas Nr. IX-1904)

Lygių galimybių įstatymas
(2003-11-18 LR Seimas Nr. IX-1826)

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
(2003-11-18 LR Seimas Nr. I-1336)

Gyventojų pajamų garantijų įstatymas
(2003-07-01 LR Seimas Nr. I-618)

Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas
(2003-01-28 LR Seimas Nr. I-1214)

Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas
(1991-05-21 LR Seimas Nr. I-696)

Gyventojų užimtumo įstatymas (negalioja)
(1990-12-13 LR Seimas Nr. I-864)

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys

ES teisės aktai susiję su energetikos veikla

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)-TIPK_(Nauja redakcija)
(2009-06-26 Europos parlamentas Nr. )

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB
(2009-04-23 Europos parlamentas Nr. )

Direktyva 2009/29/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą   (2009-04-23 Europos parlamentas Nr. )

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas
(2008-11-19 Europos parlamentas Nr. )

Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų
(2006-04-05 Europos parlamentas Nr. 32006L0032)

Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų
(2006-04-05 Europos parlamentas Nr. 32006L0012)

Reglamentas Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų
(2005-09-28 Europos parlamentas Nr. 32005R1775))

Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB
(2005-07-06 Europos parlamentas Nr. 32005L0032)

Direktyva 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti
(2004-04-26 Europos parlamentas Nr. 32004L0067)

Direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių
(2004-03-31 Europos parlamentas Nr. 32004L0022)

Direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB
(2004-02-11 Europos parlamentas Nr. 32004L0008)

Direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą 
(2003-10-27 Europos parlamentas Nr. 32003L0096 )

Direktyva 2003/87 nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB
(2003-10-13 Europos parlamentas Nr. 32003L0087)

Direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB
(2003-06-26 Europos parlamentas Nr. 32003L0054)

Direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB
(2003-06-26 Europos parlamentas Nr. 32003L0055)

Direktyva 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte
(2003-05-30 Europos parlamentas Nr. 32003L0030)

Direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo
(2002-12-16 Europos parlamentas Nr. 32002L0091)

Direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo
(2001-10-23 Europos parlamentas Nr. 32001L0080)

Direktyva 2001/77/EB dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje
(2001-09-27 Europos parlamentas Nr. 32001L0077)

Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo
(2000-12-04 Europos parlamentas Nr. 32000L0076)

Direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB (1999/32/EB) 
(1999-04-26 Europos parlamentas Nr. 31999L0032)

Direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo
(1997-05-29 Europos parlamentas Nr. 31997L0023)

Direktyva 96/57/EB dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams
(1996-09-03 Europos parlamentas Nr. 31996L0057)

Direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį
(1992-09-22 Europos parlamentas Nr. 31992L0075)

Direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą
(1992-05-21 Europos parlamentas Nr. 31992L0042)

Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys

LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
(2009-01-12 LR Seimas Nr. VIII-1190)

LR specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2009-01-12 LR Seimas Nr. VIII-182)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
(2008-12-23 LR Seimas Nr. IX-751)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
(2008-12-09 LR Seimas Nr. XI-52)

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas
(2007-11-20 LR Seimas Nr. X-1329)

Atominės elektrinės įstatymas
(2007-06-28 LR Seimas Nr. X-1231)

Statybos įstatymas
(2007-05-03 LR Seimas Nr. I-1240)

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2007-03-20 LR Seimas Nr. X-1054)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
(2006-07-13 LR Seimas Nr. X-764)

Metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas
(2006-06-22 LR Seimas Nr. X-717)

Aplinkos monitoringo įstatymo pakeitimo įstatymas
(2006-05-04 LR Seimas Nr. X-595)

Europos Sąjungos struktūrinė parama
(2005-12-14 LR Finansų ministerija Nr. )

Apyvartiniai taršos leidimai
(2004-12-27 LR Aplinkos ministerija Nr. )

Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas
(2004-07-01 LR Seimas Nr. IX-2307)

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas
(2004-04-20 LR Seimas Nr. IX-986)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
(2004-04-15 LR Seimas Nr. VIII-1183)

Aplinkos apsaugos įstatymas
(2004-04-13 LR Seimas Nr. I-2223)

Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymas
(2004-02-05 LR Seimas Nr. IX-1999)

Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2004-01-29 LR Seimas Nr. IX-1987)

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2003-12-16 LR Seimas Nr. IX-1217)

Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas
(2003-07-01 LR Seimas Nr. IX-1675)

Atliekų tvarkymo įstatymas
(2003-06-10 LR Seimas Nr. VIII-787)

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas įstatymas
(2002-11-12 LR Seimas Nr. IX-1188)

Energetikos įstatymas
(2002-05-16 LR Seimas Nr. IX-884)

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2001-10-09 LR Seimas Nr. VIII-1741)

Aplinkos oro apsaugos įstatymas
(1999-11-04 LR Seimas Nr. VIII-1392)

Kainų įstatymas
(1998-11-17 LR Seimas Nr. I-413)

Visit Druskininkai