fbpx
A A
A A

Ignacijus

Fonbergas

LT

Ignacijus Fonbergas (1801-1891)  – Vilniaus universiteto profesorius, chemikas, ištyręs Druskininkų mineralinį vandenį.

1821 metais I. Fonbergas pradėjo dirbti Vilniaus universitete Andriaus Sniadeckio padėjėju chemijos ir farmacijos katedroje. 1825 m. Fonbergas tapo filosofijos magistru, 1829 m. tapo chemijos katedros profesoriumi.

1830 m. jis atliko Druskininkų mineralinių vandenų tyrimus.

Būtent I. Fonbergo atlikti Druskininkų šaltinių mineralinio vandens cheminės sudėties tyrimai buvo didelis postūmis plėtoti Druskininkuose kurortinį gydymą.

I.Fonbergas ne tik ištyrė mineralinį vandenį, bet ir parengė apie tai pranešimą, kurį 1835 m. perskaitė Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje ir, tais pačiais metais jį praplėtęs, išspausdino.

I.Fonbergo iniciatyva buvo parengtas ir Druskininkų gydyklos projektas.

EN

Ignacy Fonberg (1801-1891) was a professor at Vilnius University, and a chemist who studied Druskininkai’s mineral water.

He joined Vilnius University in 1821 as an assistant to Jędrzej Śniadecki (Andrew Sniadecki) in the chemistry and pharmacy department. By 1825 he had earned a Master of Philosophy degree and, in 1829, he was appointed professor of chemistry.

He conducted research on Druskininkai’s mineral waters in 1830, something which proved to be pivotal for the development of spa treatments in the area.

Ignacy Fonberg not only analysed the town’s mineral water but also prepared a comprehensive report on it, which he presented to the Vilnius Academy of Medicine and Surgery in 1835. Later that year he expanded and published the report.

Additionally, it was Ignacy Fonberg who initiated a project which would create a health resort in Druskininkai.

PL

Ignacy Fonberg (1801-1891) – profesor Uniwersytetu Wileńskiego, chemik, badał wodę mineralną z Druskiennik.

W 1821 r. I. Fonberg zaczął pracować na Uniwersytecie Wileńskim jako asystent Jędrzeja Śniadeckiego w Katedrze Chemii i Farmacji. W 1825 r. Fonberg został magistrem filozofii, a w 1829 r. profesorem katedry chemii.

W 1830 r. przeprowadził badania wód mineralnych w Druskiennikach.

To właśnie badania I. Fonberga nad składem chemicznym wody mineralnej ze źródeł w Druskiennikach były głównym impulsem do rozwoju kurortu uzdrowiskowego w Druskiennikach.

I. Fonberg nie tylko zbadał wodę mineralną, ale także przygotował referat na jej temat, który odczytał w Akademii Medycyny i Chirurgii w Wilnie w 1835 r., a w tym samym roku rozszerzył go i opublikował drukiem.

Również z inicjatywy I. Fonberga przygotowano projekt uzdrowiska w Druskiennikach.

RU

Игнатий Фонберг (1801-1891 гг.) – профессор Вильнюсского университета, химик, изучавший Друскининкайскую минеральную воду.

В 1821 году  И. Фонберг начал работать в Вильнюсском университете в качестве ассистента Анджея Снядецкого на кафедре химии и фармацевтики. В 1825 году И. Фонберг стал магистром философии, а в 1829 году – профессором химии.

В 1830 году он провёл исследования Друскининкайской минеральной воды.

Именно исследования И. Фонберг химического состава минеральной воды Друскининкайских источников послужили основным толчком к развитию курортного лечения в Друскининкае.

И. Фонберг не только исследовал минеральную воду, но и подготовил доклад о ней, который он прочёл в Вильнюсской медико-хирургической академии в 1835 году, и в том же году расширил и опубликовал свой доклад.

По инициативе И. Фонберг был подготовлен проект лечебницы Друскининкай.

Visit Druskininkai