fbpx
A A
A A

Žakas

Lipšicas

LT

Žakas Lipšicas (1891-1973)  – Lietuvos žydų kilmės skulptorius, žymus kubizmo atstovas, gyvenęs ir kūręs Prancūzijoje, JAV, Izraelyje ir Italijoje.

Ž. Lipšicas gimė 1891 m. rugpjūčio 22 d. Druskininkuose.

Mokėsi vietos žydų mokykloje, vėliau Balstogės komercinėje mokykloje ir Vilniaus gimnazijoje. 1906–1909 m. mokėsi inžinerijos. Pagrindinį dėmesį skyrė dailės studijoms Vilniaus piešimo mokykloje.1909 m. išvyko mokytis dailės į Paryžių.

1911–1912 metais Ž. Lipšicas dar nebuvo priartėjęs prie kubizmo, bet jau 1913–1914 metais pastebimos ryškios kūrybinės inovacijos, pastangos suvokti ir absorbuoti kubistinės stilistikos apraiškas. 1915 metais Ž. Lipšicas įėjo į tikrųjų kubistų gretas, kartu su tokiais meno korifėjais kaip Picasso, Braques, Gris, Leger ir Laurens.

1915–1930 metai buvo ryškiausias, atitinkantis kubizmo raiškos principus Ž. Lipšico kūrybos periodas, o nuo 1930 metų darbuose tarsi pastebimas kūrybinis, stilistinis lūžis. Skulptorius nebedalina savo skulptūrų į griežtas, geometrizuotas plokštumas, jos darosi aptakesnės, apvalesnės, plastiškesnės, silueto linija pradeda vingiuoti, tarsi pulsuoti.

Ž. Lipšicas mirė 1973 m. gegužės 16 d. Kapryje, Italijoje. Po mirties jo palaikai buvo perkelti ir palaidoti Jeruzalėje.

Svarbesni skulptoriaus įvertinimai:

 • 1969 m. Medalis už pasiekimus. Amerikos architektų institutas, Niujorkas.
 • 1969 m. Apdovanojimas už nuopelnus. Jiešivos universiteto Einšteino medicinos centras, Niujorkas.
 • 1966 m. Aukso medalis. Menų ir literatūros akademija, Niujorkas.
 • 1965 m. Apdovanojimas už indėlį į kultūrą. Bostono universitetas, Bostonas.
 • 1965 m. Teisės garbės daktaras. Žydų teologijos seminarija, Niujorkas.
 • 1958 m. Brandėjaus meno apdovanojimas už žymų indėlį į meną, Brandėjaus universitetas, Voltemas.
 • 1952 m. Džordžo D. Vaidenerio Atminimo aukso medalis už skulptūrą „Prometėjas, smaugiantis maitvanagį“. Pensilvanijos meno akademija, Filadelfija.
 • 1946 m. Prancūzijos Garbės Legiono ordinas. Paryžius.
 • 1936 m. Aukso medalis už skulptūrą „Prometėjas, smaugiantis maitvanagį“. Pasaulinė paroda, Paryžius.
 • 1909 m. Pirmasis prizas skulptūros kategorijoje. Žiuljano akademija, Paryžius.

EN

Jacques Lipchitz (1891-1973) was a Lithuanian sculptor of Jewish origin, a celebrated prominent figure of the Cubist movement. He lived and worked across various countries which included France, the USA, Israel, and Italy.

Born on 22 August 1891 in Druskininkai, Lithuania, Lipchitz began his education at the local Jewish school before attending the Bialystok Commercial School and Vilnius Gymnasium. Initially studying engineering between 1906 and 1909, he later shifted his focus to art, honing his skills at the Vilnius Drawing School. In 1909 he ventured to Paris to pursue a more formal art training.

Jacques Lipchitz had not yet approached cubism in 1911-1912 but, by 1913-1914, Lipchitz had already begun to explore Cubist stylistics, showcasing noticeable creative innovations. By 1915 he had fully embraced Cubism, joining the ranks of renowned cubists such as Picasso, Braque, Gris, Leger, and Laurens. The years spanning 1915-1930 marked the zenith of his career, one which was characterised by his adherence to Cubist expression.

However, Lipchitz’s artistic trajectory underwent a significant shift from 1930 onwards, one which was marked by a departure from strict geometric planes to embrace sleeker, rounder forms which were infused with plasticity. His sculptural silhouettes began to meander and pulsate, showcasing a new creative direction.

Lipchitz passed away on 16 May 1973 in Capri, Italy. Following his death, his remains were laid to rest in Jerusalem.

The sculptor’s major awards include:

 • Medal of achievement (1969), American Institute of Architects, New York
 • Award of merit (1969), Yeshiva University medical centre, New York
 • Gold medal (1966), Academy of Arts and Letters, New York
 • Award for cultural achievement (1965), Boston University, Boston
 • Honorary Doctor of Laws (1965), Jewish Theological Seminary, New York
 • Brandeis ‘Creative Arts Award for Distinguished Contribution to the Arts’, Brandeis University, Waltham (1958)
 • The George D Widener memorial gold medal for the sculpture, ‘Prometheus Strangling Vulture’ (1952), Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia
 • Order of the Legion of Honour of France, Paris (1946)
 • Gold medal for the sculpture, ‘Prometheus Strangling Vulture’ (1936), World’s Fair, Paris

First prize in the sculpture category (1909), Académie Julian, Paris.

PL

Jacques Lipchitz (1891-1973) – litewski rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia, wybitny przedstawiciel kubizmu, żył i tworzył we Francji, USA, Izraelu i Włoszech.

J. Lipchitz urodził się 22 sierpnia 1891 r. w Druskiennikach.

Uczył się w miejscowej szkole żydowskiej, później w szkole handlowej w Białymstoku i w gimnazjum w Wilnie. W latach 1906-1909 studiował inżynierię. Skupił się na studiach artystycznych w wileńskiej szkole rysunku. W 1909 roku wyjechał do Paryża, aby studiować sztukę.

W latach 1911-1912 J. Lipchitz nie zbliżył się jeszcze do kubizmu, ale już w latach 1913-1914 zauważalne były u niego wyraźne innowacje twórcze, próby zrozumienia i zaabsorbowania przejawów kubistycznej stylistyki. W 1915 r. J. Lipchitz dołączył do grona prawdziwych kubistów, wraz z takimi artystycznymi koryfeuszami jak Picasso, Braques, Gris, Leger i Laurens.

Lata 1915-1930 były najbardziej znaczącym okresem w twórczości J. Lipchitza, zgodnym z zasadami kubistycznej ekspresji, a od 1930 r. w jego pracach zauważa się twórczy i stylistyczny przełom. Rzeźbiarz nie dzieli już swoich rzeźb na ścisłe, geometryczne płaszczyzny, stają się one smuklejsze, bardziej zaokrąglone, plastyczne, linia sylwetki zaczyna meandrować, jakby pulsować.

 1. Lipchitz zmarł 16 maja 1973 r. na Capri, we Włoszech. Po śmierci jego szczątki zostały przeniesione i pochowane w Jerozolimie.

Ważniejsze nagrody rzeźbiarza:

 • 1969 – Medal za osiągnięcia. Amerykański Instytut Architektów, Nowy Jork.
 • 1969 – Nagroda za zasługi. Centrum Medyczne im. Einsteina, Uniwersytet Yeshiva, Nowy Jork.
 • 1966 – Złoty medal. Akademia Sztuki i Literatury, Nowy Jork.
 • 1965 – Nagroda za wkład w kulturę. Uniwersytet Bostoński, Boston.
 • 1965 – Doctor honoris causa w dziedzinie prawa. Żydowskie Seminarium Teologiczne, Nowy Jork.
 • 1958 – Nagroda Artystyczna Brandeis za wybitny wkład w sztukę, Uniwersytet Brandeis, Waltham.
 • 1952 – Złoty Medal Pamięci George’a D. Widenera za rzeźbę „Prometeusz duszący sępa”. Akademia Sztuk Pięknych w Pensylwanii, Filadelfia.
 • 1946 – Order Francuskiej Legii Honorowej. Paryż.
 • 1936 – Złoty medal za rzeźbę „Prometeusz duszący sępa”. Wystawa światowa, Paryż.
 • 1909 – Pierwsza nagroda w kategorii rzeźba. Académie Julian, Paryż.

RU

Жак Липшиц (1891-1973 гг.)  – Литовский скульптор еврейского происхождения, яркий представитель кубизма, который жил и творил во Франции, США, Израиле и Италии.

Ж. Липшиц родился 22 августа 1891 года в Друскининкай.

Учился в местной еврейской школе, затем в Белостокском коммерческом училище и Вильнюсской гимназии. В 1906-1909 годах изучал инженерное дело. Особое внимание он уделил изучению искусства в Вильнюсской школе рисования. В 1909 году отправился в Париж изучать искусство.

В 1911-1912 годах Ж. Липшиц ещё не приблизился к кубизму, но уже в 1913-1914 годах прослеживаются явные творческие новации, попытки воспринять и усвоить проявления кубистской стилистики. В 1915 году Ж. Липшиц вступил в ряды истинных кубистов, наряду с такими корифеями искусства, как Пикассо, Брак, Грис, Леже и Лоренс.

1915-1930 годы были наиболее ярким периодом творчества Ж. Липшица по принципам кубистической экспрессии, а начиная с 1930 года в его работах стал заметен творческий и стилистический перелом. Скульптор больше не делит свои скульптуры на строгие, геометрические плоскости, они становятся более обтекаемыми, округлыми, пластичными, линия силуэта начинает изгибаться, словно пульсировать.

Ж. Липшиц умер 16 мая 1973 года на Капри, Италия. После смерти его останки были перевезены и захоронены в Иерусалиме.

Самые значимые награды скульптора:

 • 1969 г. – Медаль за достижения. Американский институт архитекторов, Нью-Йорк.
 • 1969 г. – Награда за заслуги. Медицинский центр Эйнштейна, Нью-Йорк.
 • 1966 г. – Золотая медаль. Академия искусств и литературы, Нью-Йорк.
 • 1965 г. – Премия за вклад в культуру. Бостонский университет, Бостон.
 • 1965 г. – Почетный доктор права. Еврейская теологическая семинария, Нью-Йорк.
 • 1958 г. – Премия Брандейса за выдающийся вклад в искусство, Университет Брандейса, Уолтем.
 • 1952 г. – Золотая медаль памяти Джорджа Д. Виденера за скульптуру «Прометей, убивающий коршуна». Пенсильванская академия искусств, Филадельфия.
 • 1946 г. – Французский орден Почётного легиона, Париж.
 • 1936 г. – Золотая медаль за скульптуру «Прометей, убивающий коршуна». Всемирная выставка, Париж.
 • 1909 г. – Гран-при в категории «Скульптура». Академия Жюлиана, Париж.
Visit Druskininkai