fbpx

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Instytucja publiczna Centrum Informacji Turystyki i Biznesowej w Druskiennikach (dalej – CITB, adres Gardino g. 3, Druskininkai, tel .: +370 313 60803, e-mail information@druskininkai.lt, REGON 152090338) w ramach wykonywania swoich funkcji przetwarza dane osobowe na potrzeby udzielania informacji turystycznej i do celów identyfikacji pracowników CITB. Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach (dalej – CITB) przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (reglament Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) „W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem danych“ z dnia 27.04.2016 r. Nr 2016/679, unieważniający dyrektywę Nr 95/46/WE) oraz zgodnie z „Zasadami przetwarzania danych osobowych CITB“ z dnia 14.12.2018 Nr. VK-020 zatwierdzonymi przez dyrektora CITB.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Uzyskać informacje na temat przetwarzania swoich danych osobowych;
Żądać informacji o celach, dla których informacje są przetwarzane, treści przetwarzanych danych i czasie przechowywania danych. Informacje te są przekazywane bezpłatnie (administrator może naliczyć zryczałtowaną opłatę za ponowne złożenie wniosku osoby, której dane dotyczą, o przetwarzanie danych) jeden raz po zakończeniu żądania;
Uzyskać dostęp do przechowywanych danych osobowych;
Żądać korekty nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
Żądać usunięcia (prawa do „bycia zapomnianym“) danych osobowych;
Nie udzielić zgody na przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących konkretnego przypadku;
Poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
Odebrać swoje dane osobowe w formacie cyfrowym i przekazać je innemu administratorowi danych („przenośność danych”);
Wymagać, aby decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które dotyczą osoby lub które mają znaczący wpływ na osobę i które były oparte na danych osobowych, były podejmowane przez osoby fizyczne, a nie przez systemy komputerowe.

Prawa te pomagają zapewnić, że informacje o osobie są dokładne, że są dostępne tylko dla tych, którzy mają prawo dostępu do nich, i że są wykorzystywane wyłącznie do uzasadnionych celów.

Procedury korzystania z praw osób fizycznych:

Aby skorzystać z powyższych praw, osoba może złożyć pisemny wniosek w Centrum Turystyki i Informacji Biznesowej w Druskiennikach (osobiście, pocztą, za pośrednictwem przedstawiciela lub drogą elektroniczną, Gardino g. 3, Druskienniki, tel .: +370 313 60803, information@druskininkai.lt);
Żądanie musi być czytelne, podpisane przez osobę, podające: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe oraz informacje o tym, z którego z powyższych praw i w jakim stopniu chce wykorzystać;
Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach udzieli odpowiedzi osobie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Prawo może przewidywać wyjątki, w których administrator może nie wykonywać praw osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą):

Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa lub obrony państwa;
Gdy jest to konieczne do utrzymania prawa i porządku, zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw;
Gdy konieczne jest zabezpieczenie ważnych interesów gospodarczych lub finansowych państwa;
Tam, gdzie to konieczne, aby zapobiegać naruszeniom etyki zawodowej lub zawodowej, wykrywać je i wykrywać;
Gdy konieczna jest ochrona praw i wolności osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą) lub innych osób.

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych i procedura reklamacyjna:

Jeśli dana osoba uważa, że jej prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone lub jeśli chce uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, może skontaktować się z Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Druskininkai, +370 313 60803, e-mail. email information@druskininkai.lt
Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności w związku z wykonywaniem swoich zadań.
Jeśli dana osoba nie zgadza się z odpowiedzią Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach, może skontaktować się z Państwowym Inspektoratem Ochrony Danych (SLI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Wilno, telefon: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-mail ada@ada.lt

Visit Druskininkai